Disclaimer & Privacy policy

Wij danken U voor uw bezoek aan onze website. We wensen u een aangename kennismaking met La William en onze producten. Door toegang te zoeken tot de site www.lawilliam.be accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van de site.

 

Inhoud en materiaal 

De informatie en het materiaal op deze website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende onze produkten. Een aanbod wordt enkel gedaan en in overweging genomen indien het rechtsgeldig en geoorloofd is volgens het toepasselijk recht. De informatie en het materiaal op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

La William NV zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan La William NV niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. La William NV, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan La William deel uitmaakt, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.

 

Bescherming van persoonsgegevens

La William NV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

La William NV geeft u daarbij de volgende garanties:

  • De inzameling en registratie door La William NV , Blauwenhoek 41, 1840 Londerzeel, België van de door u verstrekte gegevens is bestemd voor direct marketing, prospectie, beheer en promotie ten voordele La William NV. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling . U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met La William NV verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan La William NV deel uitmaakt voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van wettig belang.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "Vragen?" in de navigatiebalk. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
  • La William NV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

 

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "Vragen?" in de navigatiebalk. La William NV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle op deze site afgebeelde beeld- en woordmerken zijn eigendom van La William N.V. en de aan La William gelieerde bedrijven tenzij anders vermeld. Gebruik van enig beeld-of woordmerk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij La William hiertoe expliciet de toestemming heeft verleend. Het is verboden de Site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan La William NV bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. La William NV wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. La William NV mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat La William NV de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden

La William NV mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan derden deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

 

Copyright © 2011 La William nv. Alle rechten voorbehouden.
“La William” en het La William logo zijn gedeponeerde merken van La William nv. S.A. La William N.V, Blauwenhoek 41, B-1840 Londerzeel; ondernemingsnummer: BE 0414 619 867.

 

La William, alles voor de smaak

La William bracht als trendsetter en innovatief bedrijf als eerste Andalouse en Brasil op de markt. Bij La William zijn we steeds op zoek naar de beste smaak en dat proef je.

Lees ons verhaal

  • De kortste weg naar Basil’up!

    Vul jouw postcode in en je weet onmiddellijk waar je hamburgers en frietjes met Basil’up kan vinden.

Meer
Blijf op de hoogte! Nieuws en promo’s in je inbox. Schrijf je in!